شنبه ٠١ آبان ١٤٠٠
صفحه اصلی|ايران|اسلام|زبان و ادبيات فارسی|سوالات متداول|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت|English
خدمات الکترونیک
آموزش فارسی برای اردو زبانان

ادباء و فرهیختگان زبان اردو، رشد و بالندگی آن زبان را مرهون زبان فارسی می دانند. جایگاه ویژه زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را بر آن داشت تا به منظور حفظ و توسعه زبان فارسی و نیز بهره گیری اردو زبانان از این زبان شیرین، آموزش مجازی زبان فارسی را به اردو زبانان در دستور کار خود قرار دهد که نتیجه اولیه آن تولید 72 قسمت آموزشی بود.

 اردو زبانان علاقمند به فراگیری زبان فارسی، می توانند از پیوندهای زیر برای فراخوانی این دروس بهره گرفته و یا مستقیماً به نشانی youtube.com مراجعه و با استفاده از کلید واژگانی نظیر Learn Persian (Farsi) in Urdu دروس فوق را فراخوانده، بهره گیری نمایند.

 در آینده ای نزدیک، بخش دوم آموزش زبان فارسی به اردو زبانان علاقمند نیز تقدیم خواهد شد.

. بسم الله الرحمن الرحيم  
Persian Alphabets
 فارسی حروف 

Lesson 1
سبق 1
Persian Word/verb
  فارسی الفاظ
 
Persian Word/verb
  فارسی الفاظ

 
vowels
زیر، زبر، پیش
 
Word/verb
 زیر، زبر، پیش
 Lesson 2
سبق 2
 
  Intensification
 تشدید

 
 Vocabulary
الفاظ

 Lesson 3
سبق 3
 Conversation
مکالمه

 
 Conversation
مکالمه
 
 Spoken Language
زبان محاوره

 
  Vocabulary
 الفاظ

 Lesson 4
سبق 4
 Continuation of Vocabulary
 الفاظ

 
 Continuation of Vocabulary
 الفاظ وجمله سازی

 
Continuation of Vocabulary
 الفاظ وجمله سازی


Vocabulary
الفاظ وجمله سازی
Lesson5
سبق 5
Continuation of Vocabulary
الفاظ وجمله سازی
 
Construction of Sentences
جمله سازی

 
 Continuation of Construction of Sentences
جمله سازی
 
Genitive (Addition)
اضافت

 
Genitive (Different type of Addition)
اضافت

 
Speech
گفتگو

 
 Vocabulary
الفاظ

Lesson 6
سبق 6
Simple Infinitive
ساده    مصدر
 
 Present Indicative
حال خبری

 
 Present Stem
حال

 
Speech
گفتگو
 
 Words
الفاظ

Lesson 7
سبق 7
Continuation of Lesson 7
سبق 7  جاری

 
Indefinite
منفی
 
 Object Marker
مفعول

 
 Words
الفاظ

 
 Words
 الفاظ

Lesson 8
سبق 8
 Continuation of words
الفاظ

 
 Words
 الفاظ
Lesson 9
سبق 9 
 Possessive Pronoun
ضمیر ملکی

 
 Possessive Pronoun , examples
ضمیر ملکی    امثال

 
 Indefinite
نکره

 
 Preposition
حرف اضافت

 
 Imperative Verb
امر

Lesson 10
سبق 10
 Imperative Verb, Examples
امر مثال

 

Imperative Verb, Negative Prefix
فعل
نهی

 
 Plural of Noun
جمع اسم

 
 Plural of Noun, examples
مثال  جمع

 
 Conversation
گفتگو

 
 Text
متن

 
Words
الفاظ

 Lesson 11
سبق 11

Words
الفاظ

Lesson 12
سبق 12

Proposition
حروف  اضافه

 
Conversation
گفتگو
 
Conversation
گفتگو
 
Text
متن
 
Words
الفاظ
Lesson 13
سبق 13
Present Subjunctive, Negative
حال التزامی ، منفی
 
Conjunction
  تای علت

 
  Text
متن
 

Conjunction
که  علت

 

Words
الفاظ

Lesson 14
سبق 14

Text
متن

 

Adverb
قید

 

Exercise
  تمرین

 
  Days of week
هفته کے دن
 

Text
متن

 

Words
الفاظ

Lesson 15
سبق 15
  Conjunction
حرف ربط
 

Exercise
تمرین

 

Conditional Sentence
جمله شرطیه

 

Negative Conditional Sentence
جمله شرطیه انکاریه

 

Text
متن